Ny användare

Registrera användarnamn och lösenord
Alla fält som är markerade med en röd asterisk måste fyllas i (*)

Användarnamn:

 *
Lösenord:  *
Repetera lösenord:  *

Välj ett starkt lösenord,
t.ex. minst 8 tecken, en
kombination av stora
och små tecken, en siffra och ett specialtecken.
 

Personuppgiftsgaranti
För att SJ ska kunna hantera ansökningar om anställning, genomföra intervjuer och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande måste SJ behandla vissa personuppgifter. Grunden för denna behandling är samtycke, intresseavvägning alternativt fullgörande av avtal. För kandidater som blir aktuella för anställning kommer personuppgifter även att föras över till SJs personaladministrativa system.

Personuppgifter som behandlas av SJ är bland annat namn, födelsedatum, adress, information om erfarenhet och färdigheter, eventuellt fotografi m.m. I dessa fall kan automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, förekomma.

De som mottar uppgifterna är huvudsakligen den HR-ansvariga rekryteraren, chefer och anlitade rekryteringsfirmor. I de fall rekryteringsfirmor ansvarar för rekryteringen upprättas alltid personuppgiftsbiträdesavtal med den externa aktören.

SJ lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. SJ genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och raderar de uppgifter som inte längre behövs. SJ kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att rekryteringsförfarandet är avslutat om SJ bedömer det nödvändigt att spara dem för att hantera rättsliga krav enligt diskrimineringslagstiftningen.

Du kan närsomhelst vända dig till SJ i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som SJ behandlar samt begära att uppgifter rättas eller raderas. Du har även rätt att vända dig till Datainspektionen om du anser att SJ inte behandlar dina personuppgifter enligt lag.

  Jag har tagit del av informationen och godkänner integritetspolicyn *
 

     

 
 
 
Vi använder cookies Om webbplatsen